What are the n-word and t-word in the danish language

According to the danish language’s grammar, the noun words (Substantiver/Navneord) can be either n-word or t-word. For example

T-Words

i.) et apotek. ii.) et glass iii.) et år

N-Words

i.) en bil ii.) en fisk ii.) en pige

So we can see that a prefix (en/et) of an indefinite singular word defines the type of the noun word.

The most used danish t-words(nouns) || De mest brugte t-ord-liste (substantiver)

In the danish language, most noun words are the so-called n-word, so it’s better if we can memorize t-words instead!

The bellow’s table contains most of all t-words, but you are welcome to add any missing one.

Ental ubestemtEntal bestemtFlertal ubestemtFlertal bestemt
Et apotekapoteketapotekerapotekerne
Et alternativalternativetalternativeralternativerne
Et amtamtetamteramterne
Et ansigtansigtetansigteransigterne
Et ansvaransvaret
Et arbejdearbejdetarbejderarbejderne
Et argumentargumentetargumenterargumenterne
Et arkarketarkene
Et askebægeraskebægretaskebægreaskebægrene
Et badbadetbadebadene
Et badeværelsebadeværelsetbadeværelserbadeværelserne
Et bageribagerietbagerierbagerierne
Et barnbarnetbørnbørnene
Et batteribatterietbatterierbatterierne
Et behovbehovetbehovene
Et beløbbeløbetbeløbene
Et benbenetbenbenene
Et besøgbesøgetbesøgbesøgene
Et bibliotekbiblioteketbibliotekerbibliotekerne
Et billedebilledetbillederbillederne
Et bjergbjergetbjergebjergene
Et bogstavbogstavetbogstaverbogstaverne
Et bordbordetbordebordene
Et bladbladetbladebladene
Et brevbrevetbrevebrevene
Et brudbruddetbrudebrudene
Et bryllupbrylluppetbryllupperbryllupperne
Et brystbrystetbrysterbrysterne
Et brødbrødetbrødbrødene
Et brætbrættetbrædderbrædderne
Et bæltebæltetbælterbælterne
Et bærbærretbærrene
Et båndbåndetbåndene
Et cafeteriacafeterietcafeteriercafeterierne
Et chokchokketchokkene
Et daggrydaggryet
Et demokratidemokratietdemokratierdemokratierne
Et diskotekdiskoteketdiskotekerdiskotekerne
Et dusindusinetdusinene
Et dyrdyretdyrene
Et dækdækketdækkene
Et efternavnefternavnetefternavneefternavnene
Et efterårefteråretefterårene
Et egernegernetegernerne
Et eksamensbeviseksamensbeviseteksamensbevisereksamensbeviserne
Et eksempeleksempleteksemplereksemplerne
Et fagfagetfagene
Et firmafirmaetfirmaerfirmaerne
Et faktumfaktummetfaktafaktaene
Et fjernsynfjernsynetfjernsynene
Et fjolsfjolsetfjolserfjolserne
Et flagflagetflagene
Et flyflyetflyene
Et folkfolketfolkene
Et forholdforholdetforholdene
Et forrådforrådetforrådene
Et forslagforslagetforslagene
Et fortovfortovetfortovefortovene
Et forårforåretforårene
Et fraværfraværetfraværene
Et frimærkefrimærketfrimærkerfrimærkerne
Et frøfrøetfrøene
Et fængselfængsletfængslerfængslerne
Et fårfåretfårene
Et gallerigallerietgalleriergallerierne
Et gardingardinetgardinergardinerne
Et genigenietgeniergenierne
Et glasglassetglassene
Et gymnasiumgymnasietgymnasiergymnasierne
Et gulvgulvetgulvegulvene
Et hadhadethaderne
Et halstørklædehalstørklædethalstørklæderhalstørklæderne
Et havhavethavehavene
Et hegnhegnethegnene
Et hjemhjemmethjemmene
Et helbredhelbredethelbrederne
Et heldheldetn/an/a
Et hjertehjertethjerterhjerterne
Et hjulhjulethjulene
Et hjørnehjørnethjørnerhjørnerne
Et holdholdetholdene
Et hospitalhospitalethospitalerhospitalerne
Et hophoppethoppene
Et hotelhotellethotellerhotellerne
Et hovedhovedethovederhovederne
Et hulhullethullerhullerne
Et hushusethusehusene
Et hvidløghvidløgethvidløgene
Et hæftehæftethæfterhæfterne
Et håndklædehåndklædethåndklæderhåndklæderne
Et håndtaghåndtagethåndtagene
Et indholdindholdetindholdene
Et insektinsektetinsekterinsekterne
Et instrumentinstrumentetinstrumenterinstrumenterne
Et jakkesætjakkesættetjakkesættene
Et jobjobbetjobsjobbene
Et jordbærjordbærretjordbærrene
Et jubilæumjubilæetjubilæerjubilæerne
Et julelysjulelysetjulelysene
Et kamerakameraetkameraerkameraerne
Et kammerkammeretkamrekamrene
Et klaverklaveretklavererklavererne
Et klimaklimaetklimaerklimaerne
Et klædeklædetklæderklæderne
Et knusknusetknusene
Et knæknæetknæene
Et kollegiumkollegietkollegierkollegierne
Et komfurkomfuretkomfurerkomfurerne
Et kontinentkontinentetkontinenterkontinenterne
Et kontorkontoretkontorerkontorerne
Et kortkortetkortene
Et kravkravetkravene
Et kruskrusetkrusene
Et krydderikrydderietkrydderierkrydderierne
Et kursuskursetkurserkurserne
Et kyskyssetkyssene
Et køkkenkøkkenetkøkkenerkøkkenerne
Et køleskabkøleskabetkøleskabekøleskabene
Et laglagetlagene
Et lagenlagenetlagenerlagenerne
Et lamlammetlammene
Et landlandetlandelandene
Et livlivetlivene
Et loftloftetlofterlofterne
Et lokalelokaletlokalerlokalerne
Et loppemarkedloppemarkedetloppemarkederloppemarkederne
Et lyslysetlysene
Et lægemiddellægemidletlægemidlerlægemidlerne
Et lærredlærredetlærrederlærrederne
Et løbløbetløbene
Et løgløgetløgene
Et låglågetlågene
Et malerimalerietmaleriermalerierne
Et markedmarkedetmarkedermarkederne
Et menneskemennesketmenneskermenneskerne
Et metalmetalletmetallermetallerne
Et miljømiljøetmiljøermiljøerne
Et middelmidletmidlermidlerne
Et minutminuttetminutterminutterne
Et museummuseetmuseermuseerne
Et møbelmøbletmøblermøblerne
Et mødemødetmødermøderne
Et mønstermønsteretmønstremønstrene
Et målmåletmålene
Et navnnavnetnavnenavnene
Et nummernummeretnumrenumrene
Et næsebornæseboretnæseborene
Et næsehornnæsehornetnæsehornene
Et offerofferetofreofrene
Et områdeområdetområderområderne
Et ordordetordene
Et organorganetorganerorganerne
Et papirpapiretpapirerpapirerne
Et parparretparrene
Et partipartietpartierpartierne
Et paspassetpassene
Et perspektivperspektivetperspektiverperspektiverne
Et pindsvinpindsvinetpindsvinene
Et postbudpostbuddetpostbudepostbudene
Et posthusposthusetposthuseposthusene
Et problemproblemetproblemerproblemerne
Et produktproduktetprodukterprodukterne
Et programprogrammetprogrammerprogrammerne
Et pulverpulveretpulverepulverne
Et pundpundetpundene
Et rebrebetrebene
Et resultatresultatresultaterresultaterne
Et ryryet
Et råbråbetråbene
Et rådrådetrådene
Et rådhusrådhusetrådhuserådhusene
Et salgsalgetsalgene
Et samfundsamfundetsamfundene
Et sekundsekundetsekundersekunderne
Et selskabselskabetselskaberselskaberne
Et signalsignaletsignalersignalerne
Et skabskabetskabeskabene
Et skibskibetskibeskibene
Et skrivebordskrivebordetskrivebordeskrivebordene
Et skægskægetskæggetskæggene
Et slipsslipsetslipsene
Et slotslottetslotteslottene
Et smykkesmykketsmykkersmykkerne
Et sodavandsodavandet
Et soveværelsesoveværelsetsoveværelsersoveværelserne
Et spejlspejletspejlespejlene
Et spilspilletspillene
Et sprogsprogetsprogene
Et spørgsmålspørgsmåletspørgsmålene
Et stativstativetstativerstativerne
Et stedstedetstederstederne
Et stereoanlægstereoanlæggetstereoanlæggene
Et stykkestykketstykkerstykkerne
Et supermarkedsupermarkedetsupermarkedersupermarkederne
Et svarsvaretsvarene
Et svinsvinetsvinene
Et symbolsymboletsymbolersymbolerne
Et systemsystemetsystemersystemerne
Et sædesædetsædersæderne
Et sømsømmetsømmene
Et sårsåretsårene
Et tagtagettagetagene
Et taltallettallene
Et talenttalentettalentertalenterne
Et teaterteateretteatreteatrene
Et tegntegnettegnene
Et teltteltettelteteltene
Et togtogettogene
Et toilettoilettettoilettertoiletterne
Et torvtorvettorvetorvene
Et trætræettræertræerne
Et tæppetæppettæppertæpperne
Et tårntårnettårnetårnene
Et universitetuniversitetetuniversiteteruniversiteterne
Et ururetureurene
Et ugebladugebladetugebladeugebladene
Vandvandetvandevandene
Et vaskerivaskerietvaskeriervaskerierne
vejrvejretn/an/a
Et venskabvenskabetvenskabervenskaberne
Et verbumverbetverberverberne
Et vinduevinduetvinduervinduerne
Et viskelæderviskelæderetviskelædereviskelæderne
Et vækkeurvækkeuretvækkeurevækkeurene
Et værktøjværktøjetværktøjerværktøjerne
Et værelseværelsetværelserværelserne
Et værtshusværtshusetværtshuseværtshusene
Et våbenvåbnetvåbnervåbnerne
Et wcwc’etwc’erwc’erne
Et æbleæbletæbleræblerne
Et ægæggetæggene
Et ægteskabægteskabetægteskaberægteskaberne
Et æselæsletæsleræslerne
Et øjeøjetøjneøjnene
Et øjeblikøjeblikketøjeblikkeøjeblikkene
Et øreøretørerørerne
Et åråretårene
Et årtiårtietårtierårtierne